Khóa 50cE - Khai giảng ngày 28/05/2018

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 50cE - KHAI GIẢNG NGÀY 28/05/2018

aThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
1

K50cE|28/05/2018|||||

28/05

-

K50cE|29/05/2018|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

29/05

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K50cE|30/05/2018|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

30/05

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K50cE|31/05/2018|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

31/05

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K50cE|01/06/2018|||||

01/06

-

K50cE|02/06/2018|||||

02/06

-

K50cE|03/06/2018|||||

03/06

-

2

K50cE|04/06/2018|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

04/06

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K50cE|05/06/2018|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

05/06

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K50cE|06/06/2018||Phòng chống rửa tiền|18:00|P.305|131 Cô Bắc

06/06

18:00

MG+QLS+DG

Phòng chống rửa tiền

131 - P.305

K50cE|07/06/2018|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

07/06

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K50cE|08/06/2018|||||

08/06

-

K50cE|09/06/2018|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

09/06

Nghỉ

K50cE|10/06/2018|||||

10/06

-

3

K50cE|11/06/2018|||||

11/06

-

K50cE|12/06/2018|||||

12/06

-

K50cE|13/06/2018||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

13/06

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K50cE|14/06/2018|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

14/06

Nghỉ

K50cE|15/06/2018|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

15/06

Nghỉ

K50cE|16/06/2018|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

16/06

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K50cE|17/06/2018|||||

17/06

-

4

K50cE|18/06/2018||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

18/06

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K50cE|19/06/2018|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

19/06

Nghỉ

K50cE|20/06/2018||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

20/06

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K50cE|21/06/2018|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

21/06

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K50cE|22/06/2018|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

22/06

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K50cE|23/06/2018|Định giá|Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

23/06

18:00

ĐG

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K50cE|24/06/2018|||||

24/06

-

5

K50cE|25/06/2018|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

25/06

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K50cE|26/06/2018|||||

26/06

-

K50cE|27/06/2018|Nghỉ|Chương trình+Qui chế|18:00|P.305|131 Cô Bắc

27/06

Nghỉ

K50cE|28/06/2018|||||

28/06

-

K50cE|29/06/2018|Nghỉ|HD BC + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

29/06

Nghỉ

K50cE|30/06/2018|||||

30/06

-

K50cE|01/07/2018|||||

01/07

-

6

K50cE|02/07/2018||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

02/07

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K50cE|03/07/2018|||||

03/07

-

K50cE|04/07/2018||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

04/07

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K50cE|05/07/2018|||||

05/07

-

K50cE|06/07/2018||Ðầu tư KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

06/07

18:00

MG+QLS+DG

Ðầu tư KD BÐS

131 - P.305

K50cE|07/07/2018|||||

07/07

-

K50cE|08/07/2018|||||

08/07

-

7

K50cE|09/07/2018|Môi giới|Ðầu tư KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

09/07

18:00

MG

Ðầu tư KD BÐS

131 - P.305

K50cE|10/07/2018|||||

10/07

-

K50cE|11/07/2018|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

11/07

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K50cE|12/07/2018|||||

12/07

-

K50cE|13/07/2018|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

13/07

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K50cE|14/07/2018|||||

14/07

-

K50cE|15/07/2018|||||

15/07

-

8

K50cE|16/07/2018|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

16/07

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K50cE|17/07/2018|||||

17/07

-

K50cE|18/07/2018|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

18/07

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K50cE|19/07/2018|||||

19/07

-

K50cE|20/07/2018|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

20/07

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K50cE|21/07/2018|||||

21/07

-

K50cE|22/07/2018|||||

22/07

-

9

K50cE|23/07/2018|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

23/07

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K50cE|24/07/2018|||||

24/07

-

K50cE|25/07/2018|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

25/07

Nghỉ

K50cE|26/07/2018|||||

26/07

-

K50cE|27/07/2018||HD BC + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

27/07

18:00

KTCS+MG+QLS

HD BC + Kiểm tra

131 - P.305

K50cE|28/07/2018|Nghỉ|-|18:00|Văn phòng|131 Cô Bắc

28/07

Nghỉ

K50cE|29/07/2018|||||

29/07

-

10

K50cE|30/07/2018|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

30/07

Nghỉ

K50cE|31/07/2018|||||

31/07

-

K50cE|01/08/2018|||||

01/08

-

K50cE|02/08/2018|||||

02/08

-

K50cE|03/08/2018|||||

03/08

-

K50cE|04/08/2018|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Nộp BCTT|18:00|Văn phòng|131 Cô Bắc

04/08

18:00

MG+QLS

Nộp BCTT

131 - Văn phòng

K50cE|05/08/2018|||||

05/08

-

11

K50cE|06/08/2018|||||

06/08

-

K50cE|07/08/2018|||||

07/08

-

K50cE|08/08/2018|||||

08/08

-

K50cE|09/08/2018|||||

09/08

-

K50cE|10/08/2018|||||

10/08

-

K50cE|11/08/2018|||||

11/08

-

K50cE|12/08/2018|||||

12/08

-

12

K50cE|13/08/2018|||||

13/08

-

K50cE|14/08/2018|||||

14/08

-

K50cE|15/08/2018|||||

15/08

-

K50cE|16/08/2018|||||

16/08

-

K50cE|17/08/2018|||||

17/08

-

K50cE|18/08/2018|||||

18/08

-

K50cE|19/08/2018|||||

19/08

-

Ngày cập nhật: 15/7/2020