Khóa 49IE - Khai giảng ngày 05/03/2018

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 49IE - KHAI GIẢNG NGÀY 05/03/2018

aThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
1

K49IE|05/03/2018||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

05/03

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K49IE|06/03/2018|||||

06/03

-

K49IE|07/03/2018||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

07/03

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K49IE|08/03/2018|||||

08/03

-

K49IE|09/03/2018||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

09/03

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K49IE|10/03/2018|||||

10/03

-

K49IE|11/03/2018|||||

11/03

-

2

K49IE|12/03/2018||Phòng chống rửa tiền|18:00|P.305|131 Cô Bắc

12/03

18:00

MG+QLS+DG

Phòng chống rửa tiền

131 - P.305

K49IE|13/03/2018|||||

13/03

-

K49IE|14/03/2018||Chương trình+Qui chế|18:00|P.305|131 Cô Bắc

14/03

18:00

MG+QLS+DG

Chương trình+Qui chế

131 - P.305

K49IE|15/03/2018|||||

15/03

-

K49IE|16/03/2018||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

16/03

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K49IE|17/03/2018|||||

17/03

-

K49IE|18/03/2018|||||

18/03

-

3

K49IE|19/03/2018||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

19/03

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K49IE|20/03/2018|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

20/03

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K49IE|21/03/2018|||||

21/03

-

K49IE|22/03/2018|||||

22/03

-

K49IE|23/03/2018||Ðầu tư KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

23/03

18:00

MG+QLS+DG

Ðầu tư KD BÐS

131 - P.305

K49IE|24/03/2018|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

24/03

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K49IE|25/03/2018|||||

25/03

-

4

K49IE|26/03/2018||Ðầu tư KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

26/03

18:00

MG+QLS+DG

Ðầu tư KD BÐS

131 - P.305

K49IE|27/03/2018|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

27/03

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K49IE|28/03/2018|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

28/03

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K49IE|29/03/2018|||||

29/03

-

K49IE|30/03/2018|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

30/03

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K49IE|31/03/2018|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

31/03

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K49IE|01/04/2018|||||

01/04

-

5

K49IE|02/04/2018|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

02/04

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K49IE|03/04/2018|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

03/04

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K49IE|04/04/2018|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

04/04

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K49IE|05/04/2018|||||

05/04

-

K49IE|06/04/2018|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

06/04

Nghỉ

K49IE|07/04/2018|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

07/04

Nghỉ

K49IE|08/04/2018|||||

08/04

-

6

K49IE|09/04/2018|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

09/04

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K49IE|10/04/2018|Định giá|Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

10/04

18:00

ĐG

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K49IE|11/04/2018|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

11/04

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K49IE|12/04/2018|||||

12/04

-

K49IE|13/04/2018||Ôn tập|18:00|P.305|131 Cô Bắc

13/04

18:00

MG+QLS+DG

Ôn tập

131 - P.305

K49IE|14/04/2018|||||

14/04

-

K49IE|15/04/2018|||||

15/04

-

7

K49IE|16/04/2018||Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

16/04

18:00

MG+QLS+DG

Kiểm tra

131 - P.305

K49IE|17/04/2018|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Nộp BCTT|18:00|P.305|131 Cô Bắc

17/04

18:00

MG+QLS

Nộp BCTT

131 - P.305

K49IE|18/04/2018|||||

18/04

-

K49IE|19/04/2018|||||

19/04

-

K49IE|20/04/2018|||||

20/04

-

K49IE|21/04/2018|||||

21/04

-

K49IE|22/04/2018|||||

22/04

-

8

K49IE|23/04/2018|||||

23/04

-

K49IE|24/04/2018|Nghỉ|-|18:00|--Khác--|--Khác--

24/04

Nghỉ

K49IE|25/04/2018|||||

25/04

-

K49IE|26/04/2018|Nghỉ|-|18:00|--Khác--|--Khác--

26/04

Nghỉ

K49IE|27/04/2018|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

27/04

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K49IE|28/04/2018|||||

28/04

-

K49IE|29/04/2018|||||

29/04

-

9

K49IE|30/04/2018|||||

30/04

-

K49IE|01/05/2018|||||

01/05

-

K49IE|02/05/2018|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

02/05

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K49IE|03/05/2018|||||

03/05

-

K49IE|04/05/2018|||||

04/05

-

K49IE|05/05/2018|||||

05/05

-

K49IE|06/05/2018|||||

06/05

-

10

K49IE|07/05/2018|||||

07/05

-

K49IE|08/05/2018|||||

08/05

-

K49IE|09/05/2018|||||

09/05

-

K49IE|10/05/2018|||||

10/05

-

K49IE|11/05/2018|||||

11/05

-

K49IE|12/05/2018|||||

12/05

-

K49IE|13/05/2018|||||

13/05

-

11

K49IE|14/05/2018|||||

14/05

-

K49IE|15/05/2018|Thi sát hạch (dự kiến)|dự kiến|18:00|P.305|131 Cô Bắc

15/05

18:00

Thi sát hạch

dự kiến

131 - P.305

K49IE|16/05/2018|||||

16/05

-

K49IE|17/05/2018|Thi sát hạch (dự kiến)|dự kiến|18:00|P.305|131 Cô Bắc

17/05

18:00

Thi sát hạch

dự kiến

131 - P.305

K49IE|18/05/2018|||||

18/05

-

K49IE|19/05/2018|||||

19/05

-

K49IE|20/05/2018|||||

20/05

-

12

K49IE|21/05/2018|||||

21/05

-

K49IE|22/05/2018|||||

22/05

-

K49IE|23/05/2018|||||

23/05

-

K49IE|24/05/2018|||||

24/05

-

K49IE|25/05/2018|||||

25/05

-

K49IE|26/05/2018|||||

26/05

-

K49IE|27/05/2018|||||

27/05

-

Ngày cập nhật: 19/4/2019