Khóa 47IE - Khai giảng ngày 06/11/2017

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 47IE - KHAI GIẢNG NGÀY 06/11/2017

aThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
1

K47IE|06/11/2017|||||

06/11

-

K47IE|07/11/2017|Khóa học tặng|Phong thủy cơ bản|18:00|P.305|131 Cô Bắc

07/11

18:00

Khóa tặng

Phong thủy cơ bản

131 - P.305

K47IE|08/11/2017||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

08/11

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K47IE|09/11/2017|||||

09/11

-

K47IE|10/11/2017||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

10/11

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K47IE|11/11/2017|||||

11/11

-

K47IE|12/11/2017|||||

12/11

-

2

K47IE|13/11/2017|||||

13/11

-

K47IE|14/11/2017|Khóa học tặng|Phong thủy cơ bản|18:00|P.305|131 Cô Bắc

14/11

18:00

Khóa tặng

Phong thủy cơ bản

131 - P.305

K47IE|15/11/2017||Phòng chống rửa tiền|18:00|P.305|131 Cô Bắc

15/11

18:00

MG+QLS+DG

Phòng chống rửa tiền

131 - P.305

K47IE|16/11/2017|Khóa học tặng|ĐT-KD Chứng khoán|18:00|P.305|131 Cô Bắc

16/11

18:00

Khóa tặng

ĐT-KD Chứng khoán

131 - P.305

K47IE|17/11/2017||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

17/11

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K47IE|18/11/2017|Khóa học tặng|ĐT-KD Chứng khoán|18:00|P.305|131 Cô Bắc

18/11

18:00

Khóa tặng

ĐT-KD Chứng khoán

131 - P.305

K47IE|19/11/2017|||||

19/11

-

3

K47IE|20/11/2017|||||

20/11

-

K47IE|21/11/2017|Khóa học tặng|Phong thủy cơ bản|18:00|P.305|131 Cô Bắc

21/11

18:00

Khóa tặng

Phong thủy cơ bản

131 - P.305

K47IE|22/11/2017|||||

22/11

-

K47IE|23/11/2017|Khóa học tặng|ĐT-KD Chứng khoán|18:00|P.305|131 Cô Bắc

23/11

18:00

Khóa tặng

ĐT-KD Chứng khoán

131 - P.305

K47IE|24/11/2017|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

24/11

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K47IE|25/11/2017|||||

25/11

-

K47IE|26/11/2017|||||

26/11

-

4

K47IE|27/11/2017|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

27/11

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K47IE|28/11/2017|||||

28/11

-

K47IE|29/11/2017|||||

29/11

-

K47IE|30/11/2017|||||

30/11

-

K47IE|01/12/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

01/12

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K47IE|02/12/2017|||||

02/12

-

K47IE|03/12/2017|||||

03/12

-

5

K47IE|04/12/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

04/12

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K47IE|05/12/2017|||||

05/12

-

K47IE|06/12/2017||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

06/12

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K47IE|07/12/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

07/12

Nghỉ

K47IE|08/12/2017||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

08/12

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K47IE|09/12/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

09/12

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K47IE|10/12/2017|||||

10/12

-

6

K47IE|11/12/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

11/12

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K47IE|12/12/2017|||||

12/12

-

K47IE|13/12/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

13/12

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K47IE|14/12/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

14/12

Nghỉ

K47IE|15/12/2017||Ðầu tư KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

15/12

18:00

MG+QLS+DG

Ðầu tư KD BÐS

131 - P.305

K47IE|16/12/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

16/12

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K47IE|17/12/2017|||||

17/12

-

7

K47IE|18/12/2017||Ðầu tư KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

18/12

18:00

MG+QLS+DG

Ðầu tư KD BÐS

131 - P.305

K47IE|19/12/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

19/12

Nghỉ

K47IE|20/12/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

20/12

Nghỉ

K47IE|21/12/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

21/12

Nghỉ

K47IE|22/12/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

22/12

Nghỉ

K47IE|23/12/2017|||||

23/12

-

K47IE|24/12/2017|||||

24/12

-

8

K47IE|25/12/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

25/12

Nghỉ

K47IE|26/12/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

26/12

Nghỉ

K47IE|27/12/2017||Ôn tập|18:00|P.305|131 Cô Bắc

27/12

18:00

MG+QLS+DG

Ôn tập

131 - P.305

K47IE|28/12/2017|||||

28/12

-

K47IE|29/12/2017|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

29/12

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K47IE|30/12/2017|||||

30/12

-

K47IE|31/12/2017|||||

31/12

-

9

K47IE|01/01/2018|||||

01/01

-

K47IE|02/01/2018|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Nộp BCTT|18:00|Văn phòng|131 Cô Bắc

02/01

18:00

MG+QLS

Nộp BCTT

131 - Văn phòng

K47IE|03/01/2018|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

03/01

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K47IE|04/01/2018|||||

04/01

-

K47IE|05/01/2018||Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

05/01

18:00

MG+QLS+DG

Kiểm tra

131 - P.305

K47IE|06/01/2018|||||

06/01

-

K47IE|07/01/2018|||||

07/01

-

10

K47IE|08/01/2018|||||

08/01

-

K47IE|09/01/2018|||||

09/01

-

K47IE|10/01/2018|||||

10/01

-

K47IE|11/01/2018|||||

11/01

-

K47IE|12/01/2018|||||

12/01

-

K47IE|13/01/2018|||||

13/01

-

K47IE|14/01/2018|||||

14/01

-

11

K47IE|15/01/2018|||||

15/01

-

K47IE|16/01/2018|||||

16/01

-

K47IE|17/01/2018|||||

17/01

-

K47IE|18/01/2018|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

18/01

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K47IE|19/01/2018|||||

19/01

-

K47IE|20/01/2018|||||

20/01

-

K47IE|21/01/2018|||||

21/01

-

12

K47IE|22/01/2018|||||

22/01

-

K47IE|23/01/2018|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

23/01

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K47IE|24/01/2018|||||

24/01

-

K47IE|25/01/2018|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

25/01

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K47IE|26/01/2018|||||

26/01

-

K47IE|27/01/2018|||||

27/01

-

K47IE|28/01/2018|||||

28/01

-

13

K47IE|29/01/2018|||||

29/01

-

K47IE|30/01/2018|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

30/01

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K47IE|31/01/2018|||||

31/01

-

K47IE|01/02/2018|Định giá|Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

01/02

18:00

ĐG

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K47IE|02/02/2018|||||

02/02

-

K47IE|03/02/2018|||||

03/02

-

K47IE|04/02/2018|||||

04/02

-

Ngày cập nhật: 27/6/2019