Khóa 44IE - Khai giảng ngày 21/08/2017

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 44IE - KHAI GIẢNG NGÀY 21/08/2017

aThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
1

K44IE|21/08/2017|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

21/08

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K44IE|22/08/2017|||||

22/08

-

K44IE|23/08/2017|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

23/08

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K44IE|24/08/2017|||||

24/08

-

K44IE|25/08/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

25/08

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K44IE|26/08/2017|||||

26/08

-

K44IE|27/08/2017|||||

27/08

-

2

K44IE|28/08/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

28/08

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K44IE|29/08/2017|||||

29/08

-

K44IE|30/08/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

30/08

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K44IE|31/08/2017|||||

31/08

-

K44IE|01/09/2017|||||

01/09

-

K44IE|02/09/2017|||||

02/09

-

K44IE|03/09/2017|||||

03/09

-

3

K44IE|04/09/2017|||||

04/09

-

K44IE|05/09/2017|||||

05/09

-

K44IE|06/09/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

06/09

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K44IE|07/09/2017|||||

07/09

-

K44IE|08/09/2017||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

08/09

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K44IE|09/09/2017|||||

09/09

-

K44IE|10/09/2017|||||

10/09

-

4

K44IE|11/09/2017||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

11/09

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K44IE|12/09/2017|||||

12/09

-

K44IE|13/09/2017|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

13/09

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K44IE|14/09/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

14/09

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K44IE|15/09/2017|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

15/09

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K44IE|16/09/2017|Khóa học tặng|ĐT-KD Chứng khoán|18:00|P.305|131 Cô Bắc

16/09

18:00

Khóa tặng

ĐT-KD Chứng khoán

131 - P.305

K44IE|17/09/2017|||||

17/09

-

5

K44IE|18/09/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

18/09

Nghỉ

K44IE|19/09/2017|Khoa học phong thủy trong kinh doanh bất động sản|Phong thủy cơ bản|18:00|P.305|131 Cô Bắc

19/09

18:00

PT

Phong thủy cơ bản

131 - P.305

K44IE|20/09/2017||Ðầu tư KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

20/09

18:00

MG+QLS+DG

Ðầu tư KD BÐS

131 - P.305

K44IE|21/09/2017|Khóa học tặng|ĐT-KD Chứng khoán|18:00|P.305|131 Cô Bắc

21/09

18:00

Khóa tặng

ĐT-KD Chứng khoán

131 - P.305

K44IE|22/09/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

22/09

Nghỉ

K44IE|23/09/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

23/09

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K44IE|24/09/2017|||||

24/09

-

6

K44IE|25/09/2017||Ðầu tư KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

25/09

18:00

MG+QLS+DG

Ðầu tư KD BÐS

131 - P.305

K44IE|26/09/2017|Khoa học phong thủy trong kinh doanh bất động sản|Phong thủy cơ bản|18:00|P.305|131 Cô Bắc

26/09

18:00

PT

Phong thủy cơ bản

131 - P.305

K44IE|27/09/2017||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

27/09

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K44IE|28/09/2017|Khóa học tặng|ĐT-KD Chứng khoán|18:00|P.305|131 Cô Bắc

28/09

18:00

Khóa tặng

ĐT-KD Chứng khoán

131 - P.305

K44IE|29/09/2017||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

29/09

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K44IE|30/09/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

30/09

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K44IE|01/10/2017|||||

01/10

-

7

K44IE|02/10/2017||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

02/10

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K44IE|03/10/2017|Khoa học phong thủy trong kinh doanh bất động sản|Phong thủy cơ bản|18:00|P.305|131 Cô Bắc

03/10

18:00

PT

Phong thủy cơ bản

131 - P.305

K44IE|04/10/2017||Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

04/10

18:00

MG+QLS+DG

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K44IE|05/10/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

05/10

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K44IE|06/10/2017||Phòng chống rửa tiền|18:00|P.305|131 Cô Bắc

06/10

18:00

MG+QLS+DG

Phòng chống rửa tiền

131 - P.305

K44IE|07/10/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

07/10

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K44IE|08/10/2017|||||

08/10

-

8

K44IE|09/10/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

09/10

Nghỉ

K44IE|10/10/2017|||||

10/10

-

K44IE|11/10/2017|Nghỉ|-|18:00|Văn phòng|131 Cô Bắc

11/10

Nghỉ

K44IE|12/10/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

12/10

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K44IE|13/10/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Nộp BCTT|18:00|Văn phòng|131 Cô Bắc

13/10

18:00

MG+QLS

Nộp BCTT

131 - Văn phòng

K44IE|14/10/2017|Định giá|Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

14/10

18:00

ĐG

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K44IE|15/10/2017|||||

15/10

-

9

K44IE|16/10/2017|||||

16/10

-

K44IE|17/10/2017|||||

17/10

-

K44IE|18/10/2017|||||

18/10

-

K44IE|19/10/2017|||||

19/10

-

K44IE|20/10/2017|||||

20/10

-

K44IE|21/10/2017|||||

21/10

-

K44IE|22/10/2017|||||

22/10

-

10

K44IE|23/10/2017|||||

23/10

-

K44IE|24/10/2017|||||

24/10

-

K44IE|25/10/2017|||||

25/10

-

K44IE|26/10/2017|||||

26/10

-

K44IE|27/10/2017|||||

27/10

-

K44IE|28/10/2017|||||

28/10

-

K44IE|29/10/2017|||||

29/10

-

11

K44IE|30/10/2017|||||

30/10

-

K44IE|31/10/2017|||||

31/10

-

K44IE|01/11/2017|||||

01/11

-

K44IE|02/11/2017|||||

02/11

-

K44IE|03/11/2017|||||

03/11

-

K44IE|04/11/2017|||||

04/11

-

K44IE|05/11/2017|||||

05/11

-

12

K44IE|06/11/2017|||||

06/11

-

K44IE|07/11/2017|||||

07/11

-

K44IE|08/11/2017|||||

08/11

-

K44IE|09/11/2017|||||

09/11

-

K44IE|10/11/2017|||||

10/11

-

K44IE|11/11/2017|||||

11/11

-

K44IE|12/11/2017|||||

12/11

-

Ngày cập nhật: 15/7/2020