Khóa 42bE - Khai giảng ngày 03/07/2017

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 42bE - KHAI GIẢNG NGÀY 03/07/2017

aThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
1

K42bE|03/07/2017|||||

03/07

-

K42bE|04/07/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

04/07

Nghỉ

K42bE|05/07/2017|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

05/07

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K42bE|06/07/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

06/07

Nghỉ

K42bE|07/07/2017|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

07/07

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K42bE|08/07/2017|Khoa học phong thủy trong kinh doanh bất động sản|Phong thủy cơ bản|18:00|P.305|131 Cô Bắc

08/07

18:00

PT

Phong thủy cơ bản

131 - P.305

K42bE|09/07/2017|||||

09/07

-

2

K42bE|10/07/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

10/07

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K42bE|11/07/2017|Khoa học phong thủy trong kinh doanh bất động sản|Phong thủy cơ bản|18:00|P.305|131 Cô Bắc

11/07

18:00

PT

Phong thủy cơ bản

131 - P.305

K42bE|12/07/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

12/07

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K42bE|13/07/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

13/07

Nghỉ

K42bE|14/07/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

14/07

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K42bE|15/07/2017|Khoa học phong thủy trong kinh doanh bất động sản|Phong thủy cơ bản|18:00|P.305|131 Cô Bắc

15/07

18:00

PT

Phong thủy cơ bản

131 - P.305

K42bE|16/07/2017|||||

16/07

-

3

K42bE|17/07/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

17/07

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K42bE|18/07/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

18/07

Nghỉ

K42bE|19/07/2017|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

19/07

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K42bE|20/07/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

20/07

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K42bE|21/07/2017|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

21/07

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K42bE|22/07/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

22/07

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K42bE|23/07/2017|||||

23/07

-

4

K42bE|24/07/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

24/07

18:00

MG+QLS

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K42bE|25/07/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

25/07

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K42bE|26/07/2017||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

26/07

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K42bE|27/07/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

27/07

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K42bE|28/07/2017||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

28/07

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K42bE|29/07/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

29/07

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K42bE|30/07/2017|||||

30/07

-

5

K42bE|31/07/2017||Ðầu tư KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

31/07

18:00

MG+QLS+DG

Ðầu tư KD BÐS

131 - P.305

K42bE|01/08/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

01/08

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K42bE|02/08/2017||Ðầu tư KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

02/08

18:00

MG+QLS+DG

Ðầu tư KD BÐS

131 - P.305

K42bE|03/08/2017|Định giá|Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

03/08

18:00

ĐG

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K42bE|04/08/2017|||||

04/08

-

K42bE|05/08/2017|||||

05/08

-

K42bE|06/08/2017|||||

06/08

-

6

K42bE|07/08/2017||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

07/08

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K42bE|08/08/2017|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Giải quyết VĐề|18:00|P.305|131 Cô Bắc

08/08

18:00

QLS

Giải quyết VĐề

131 - P.305

K42bE|09/08/2017||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

09/08

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K42bE|10/08/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

10/08

Nghỉ

K42bE|11/08/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

11/08

Nghỉ

K42bE|12/08/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Nộp BCTT|18:00|Văn phòng|131 Cô Bắc

12/08

18:00

MG+QLS

Nộp BCTT

131 - Văn phòng

K42bE|13/08/2017|||||

13/08

-

7

K42bE|14/08/2017||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

14/08

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K42bE|15/08/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

15/08

Nghỉ

K42bE|16/08/2017||Phòng chống rửa tiền|18:00|P.305|131 Cô Bắc

16/08

18:00

MG+QLS+DG

Phòng chống rửa tiền

131 - P.305

K42bE|17/08/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

17/08

Nghỉ

K42bE|18/08/2017||Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

18/08

18:00

MG+QLS+DG

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K42bE|19/08/2017|||||

19/08

-

K42bE|20/08/2017|||||

20/08

-

8

K42bE|21/08/2017|||||

21/08

-

K42bE|22/08/2017|||||

22/08

-

K42bE|23/08/2017|||||

23/08

-

K42bE|24/08/2017|||||

24/08

-

K42bE|25/08/2017|||||

25/08

-

K42bE|26/08/2017|||||

26/08

-

K42bE|27/08/2017|||||

27/08

-

9

K42bE|28/08/2017|||||

28/08

-

K42bE|29/08/2017|||||

29/08

-

K42bE|30/08/2017|||||

30/08

-

K42bE|31/08/2017|||||

31/08

-

K42bE|01/09/2017|||||

01/09

-

K42bE|02/09/2017|||||

02/09

-

K42bE|03/09/2017|||||

03/09

-

10

K42bE|04/09/2017|||||

04/09

-

K42bE|05/09/2017|||||

05/09

-

K42bE|06/09/2017|||||

06/09

-

K42bE|07/09/2017|||||

07/09

-

K42bE|08/09/2017|||||

08/09

-

K42bE|09/09/2017|||||

09/09

-

K42bE|10/09/2017|||||

10/09

-

11

K42bE|11/09/2017|||||

11/09

-

K42bE|12/09/2017|||||

12/09

-

K42bE|13/09/2017|||||

13/09

-

K42bE|14/09/2017|||||

14/09

-

K42bE|15/09/2017|||||

15/09

-

K42bE|16/09/2017|||||

16/09

-

K42bE|17/09/2017|||||

17/09

-

12

K42bE|18/09/2017|||||

18/09

-

K42bE|19/09/2017|||||

19/09

-

K42bE|20/09/2017|||||

20/09

-

K42bE|21/09/2017|||||

21/09

-

K42bE|22/09/2017|||||

22/09

-

K42bE|23/09/2017|||||

23/09

-

K42bE|24/09/2017|||||

24/09

-

Ngày cập nhật: 20/5/2019