Khóa 42IE - Khai giảng ngày 12/06/2017

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 42IE - KHAI GIẢNG NGÀY 12/06/2017

aThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
1

K42IE|12/06/2017|||||

12/06

-

K42IE|13/06/2017|||||

13/06

-

K42IE|14/06/2017||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

14/06

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K42IE|15/06/2017|||||

15/06

-

K42IE|16/06/2017||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

16/06

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K42IE|17/06/2017|||||

17/06

-

K42IE|18/06/2017|||||

18/06

-

2

K42IE|19/06/2017|||||

19/06

-

K42IE|20/06/2017|||||

20/06

-

K42IE|21/06/2017|||||

21/06

-

K42IE|22/06/2017|||||

22/06

-

K42IE|23/06/2017|||||

23/06

-

K42IE|24/06/2017|||||

24/06

-

K42IE|25/06/2017|||||

25/06

-

3

K42IE|26/06/2017||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

26/06

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K42IE|27/06/2017|||||

27/06

-

K42IE|28/06/2017||Phòng chống rửa tiền|18:00|P.305|131 Cô Bắc

28/06

18:00

MG+QLS+DG

Phòng chống rửa tiền

131 - P.305

K42IE|29/06/2017|||||

29/06

-

K42IE|30/06/2017||Ôn tập|18:00|P.305|131 Cô Bắc

30/06

18:00

MG+QLS+DG

Ôn tập

131 - P.305

K42IE|01/07/2017|||||

01/07

-

K42IE|02/07/2017|||||

02/07

-

4

K42IE|03/07/2017|||||

03/07

-

K42IE|04/07/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

04/07

Nghỉ

K42IE|05/07/2017|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

05/07

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K42IE|06/07/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

06/07

Nghỉ

K42IE|07/07/2017|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

07/07

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K42IE|08/07/2017|Khoa học phong thủy trong kinh doanh bất động sản|Phong thủy cơ bản|18:00|P.305|131 Cô Bắc

08/07

18:00

PT

Phong thủy cơ bản

131 - P.305

K42IE|09/07/2017|||||

09/07

-

5

K42IE|10/07/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

10/07

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K42IE|11/07/2017|Khoa học phong thủy trong kinh doanh bất động sản|Phong thủy cơ bản|18:00|P.305|131 Cô Bắc

11/07

18:00

PT

Phong thủy cơ bản

131 - P.305

K42IE|12/07/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

12/07

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K42IE|13/07/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

13/07

Nghỉ

K42IE|14/07/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

14/07

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K42IE|15/07/2017|Khoa học phong thủy trong kinh doanh bất động sản|Phong thủy cơ bản|18:00|P.305|131 Cô Bắc

15/07

18:00

PT

Phong thủy cơ bản

131 - P.305

K42IE|16/07/2017|||||

16/07

-

6

K42IE|17/07/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

17/07

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K42IE|18/07/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

18/07

Nghỉ

K42IE|19/07/2017|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

19/07

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K42IE|20/07/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

20/07

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K42IE|21/07/2017|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

21/07

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K42IE|22/07/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

22/07

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K42IE|23/07/2017|||||

23/07

-

7

K42IE|24/07/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

24/07

18:00

MG+QLS

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K42IE|25/07/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

25/07

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K42IE|26/07/2017||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

26/07

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K42IE|27/07/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

27/07

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K42IE|28/07/2017||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

28/07

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K42IE|29/07/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

29/07

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K42IE|30/07/2017|||||

30/07

-

8

K42IE|31/07/2017||Ðầu tư KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

31/07

18:00

MG+QLS+DG

Ðầu tư KD BÐS

131 - P.305

K42IE|01/08/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

01/08

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K42IE|02/08/2017||Ðầu tư KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

02/08

18:00

MG+QLS+DG

Ðầu tư KD BÐS

131 - P.305

K42IE|03/08/2017|Định giá|Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

03/08

18:00

ĐG

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K42IE|04/08/2017||Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

04/08

18:00

MG+QLS+DG

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K42IE|05/08/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Nộp BCTT|18:00|Văn phòng|131 Cô Bắc

05/08

18:00

MG+QLS

Nộp BCTT

131 - Văn phòng

K42IE|06/08/2017|||||

06/08

-

9

K42IE|07/08/2017|||||

07/08

-

K42IE|08/08/2017|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Giải quyết VĐề|18:00|P.305|131 Cô Bắc

08/08

18:00

QLS

Giải quyết VĐề

131 - P.305

K42IE|09/08/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

09/08

Nghỉ

K42IE|10/08/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

10/08

Nghỉ

K42IE|11/08/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

11/08

Nghỉ

K42IE|12/08/2017|||||

12/08

-

K42IE|13/08/2017|||||

13/08

-

10

K42IE|14/08/2017|||||

14/08

-

K42IE|15/08/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

15/08

Nghỉ

K42IE|16/08/2017|||||

16/08

-

K42IE|17/08/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

17/08

Nghỉ

K42IE|18/08/2017|||||

18/08

-

K42IE|19/08/2017|||||

19/08

-

K42IE|20/08/2017|||||

20/08

-

11

K42IE|21/08/2017|||||

21/08

-

K42IE|22/08/2017|||||

22/08

-

K42IE|23/08/2017|||||

23/08

-

K42IE|24/08/2017|||||

24/08

-

K42IE|25/08/2017|||||

25/08

-

K42IE|26/08/2017|||||

26/08

-

K42IE|27/08/2017|||||

27/08

-

12

K42IE|28/08/2017|||||

28/08

-

K42IE|29/08/2017|||||

29/08

-

K42IE|30/08/2017|||||

30/08

-

K42IE|31/08/2017|||||

31/08

-

K42IE|01/09/2017|||||

01/09

-

K42IE|02/09/2017|||||

02/09

-

K42IE|03/09/2017|||||

03/09

-

13

K42IE|04/09/2017|||||

04/09

-

K42IE|05/09/2017|||||

05/09

-

K42IE|06/09/2017|||||

06/09

-

K42IE|07/09/2017|||||

07/09

-

K42IE|08/09/2017|||||

08/09

-

K42IE|09/09/2017|||||

09/09

-

K42IE|10/09/2017|||||

10/09

-

Ngày cập nhật: 19/2/2019