Khóa 36IE - Khai giảng ngày 30/11/2016

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 36IE - KHAI GIẢNG NGÀY 30/11/2016

aThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
1

K36IE|28/11/2016|||||

28/11

-

K36IE|29/11/2016|||||

29/11

-

K36IE|30/11/2016||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

30/11

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K36IE|01/12/2016|||||

01/12

-

K36IE|02/12/2016||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

02/12

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K36IE|03/12/2016|||||

03/12

-

K36IE|04/12/2016|||||

04/12

-

2

K36IE|05/12/2016||Ðầu tư KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

05/12

18:00

MG+QLS+DG

Ðầu tư KD BÐS

131 - P.305

K36IE|06/12/2016|||||

06/12

-

K36IE|07/12/2016||Ðầu tư KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

07/12

18:00

MG+QLS+DG

Ðầu tư KD BÐS

131 - P.305

K36IE|08/12/2016|||||

08/12

-

K36IE|09/12/2016|||||

09/12

-

K36IE|10/12/2016|||||

10/12

-

K36IE|11/12/2016|||||

11/12

-

3

K36IE|12/12/2016||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

12/12

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K36IE|13/12/2016|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

13/12

Nghỉ

K36IE|14/12/2016||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

14/12

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K36IE|15/12/2016|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

15/12

Nghỉ

K36IE|16/12/2016||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

16/12

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K36IE|17/12/2016|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

17/12

Nghỉ

K36IE|18/12/2016|||||

18/12

-

4

K36IE|19/12/2016||Phòng chống rửa tiền|18:00|P.305|131 Cô Bắc

19/12

18:00

MG+QLS+DG

Phòng chống rửa tiền

131 - P.305

K36IE|20/12/2016|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

20/12

Nghỉ

K36IE|21/12/2016|Môi giới|Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

21/12

18:00

MG

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K36IE|22/12/2016|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

22/12

Nghỉ

K36IE|23/12/2016|||||

23/12

-

K36IE|24/12/2016|||||

24/12

-

K36IE|25/12/2016|||||

25/12

-

5

K36IE|26/12/2016|||||

26/12

-

K36IE|27/12/2016|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

27/12

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K36IE|28/12/2016|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

28/12

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K36IE|29/12/2016|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

29/12

Nghỉ

K36IE|30/12/2016|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

30/12

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K36IE|31/12/2016|||||

31/12

-

K36IE|01/01/2017|||||

01/01

-

6

K36IE|02/01/2017|||||

02/01

-

K36IE|03/01/2017|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

03/01

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K36IE|04/01/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

04/01

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K36IE|05/01/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

05/01

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K36IE|06/01/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

06/01

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K36IE|07/01/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

07/01

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K36IE|08/01/2017|||||

08/01

-

7

K36IE|09/01/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

09/01

Nghỉ

K36IE|10/01/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

10/01

Nghỉ

K36IE|11/01/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

11/01

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K36IE|12/01/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

12/01

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K36IE|13/01/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

13/01

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K36IE|14/01/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

14/01

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K36IE|15/01/2017|||||

15/01

-

8

K36IE|16/01/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

16/01

Nghỉ

K36IE|17/01/2017|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

17/01

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K36IE|18/01/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

18/01

18:00

MG+QLS

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K36IE|19/01/2017|||||

19/01

-

K36IE|20/01/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

20/01

Nghỉ

K36IE|21/01/2017|||||

21/01

-

K36IE|22/01/2017|||||

22/01

-

9

K36IE|23/01/2017|||||

23/01

-

K36IE|24/01/2017|||||

24/01

-

K36IE|25/01/2017|||||

25/01

-

K36IE|26/01/2017|||||

26/01

-

K36IE|27/01/2017|||||

27/01

-

K36IE|28/01/2017|||||

28/01

-

K36IE|29/01/2017|||||

29/01

-

10

K36IE|30/01/2017|||||

30/01

-

K36IE|31/01/2017|||||

31/01

-

K36IE|01/02/2017|||||

01/02

-

K36IE|02/02/2017|||||

02/02

-

K36IE|03/02/2017|||||

03/02

-

K36IE|04/02/2017|||||

04/02

-

K36IE|05/02/2017|||||

05/02

-

11

K36IE|06/02/2017|||||

06/02

-

K36IE|07/02/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

07/02

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K36IE|08/02/2017|||||

08/02

-

K36IE|09/02/2017|Định giá|Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

09/02

18:00

ĐG

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K36IE|10/02/2017|||||

10/02

-

K36IE|11/02/2017|||||

11/02

-

K36IE|12/02/2017|||||

12/02

-

12

K36IE|13/02/2017|||||

13/02

-

K36IE|14/02/2017|||||

14/02

-

K36IE|15/02/2017|||||

15/02

-

K36IE|16/02/2017|Quản lý điều hành sàn giao dịch|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

16/02

18:00

QLS

-

131 - P.305

K36IE|17/02/2017|||||

17/02

-

K36IE|18/02/2017|Quản lý điều hành sàn giao dịch|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

18/02

18:00

QLS

-

131 - P.305

K36IE|19/02/2017|||||

19/02

-

13

K36IE|20/02/2017|||||

20/02

-

K36IE|21/02/2017|||||

21/02

-

K36IE|22/02/2017|||||

22/02

-

K36IE|23/02/2017|||||

23/02

-

K36IE|24/02/2017|||||

24/02

-

K36IE|25/02/2017|||||

25/02

-

K36IE|26/02/2017|||||

26/02

-

Ngày cập nhật: 20/6/2018