Khóa 35dE - Khai giảng ngày 14/11/2016

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 35dE - KHAI GIẢNG NGÀY 14/11/2016

aThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
1

K35dE|14/11/2016|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

14/11

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K35dE|15/11/2016|||||

15/11

-

K35dE|16/11/2016|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

16/11

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K35dE|17/11/2016|||||

17/11

-

K35dE|18/11/2016|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

18/11

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K35dE|19/11/2016|||||

19/11

-

K35dE|20/11/2016|||||

20/11

-

2

K35dE|21/11/2016|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

21/11

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K35dE|22/11/2016|||||

22/11

-

K35dE|23/11/2016|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

23/11

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K35dE|24/11/2016|||||

24/11

-

K35dE|25/11/2016|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

25/11

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K35dE|26/11/2016|||||

26/11

-

K35dE|27/11/2016|||||

27/11

-

3

K35dE|28/11/2016|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

28/11

18:00

MG+QLS

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K35dE|29/11/2016|||||

29/11

-

K35dE|30/11/2016||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

30/11

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K35dE|01/12/2016|||||

01/12

-

K35dE|02/12/2016||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

02/12

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K35dE|03/12/2016|||||

03/12

-

K35dE|04/12/2016|||||

04/12

-

4

K35dE|05/12/2016||Ðầu tư KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

05/12

18:00

MG+QLS+DG

Ðầu tư KD BÐS

131 - P.305

K35dE|06/12/2016|||||

06/12

-

K35dE|07/12/2016||Ðầu tư KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

07/12

18:00

MG+QLS+DG

Ðầu tư KD BÐS

131 - P.305

K35dE|08/12/2016|||||

08/12

-

K35dE|09/12/2016|||||

09/12

-

K35dE|10/12/2016|||||

10/12

-

K35dE|11/12/2016|||||

11/12

-

5

K35dE|12/12/2016||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

12/12

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K35dE|13/12/2016|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

13/12

Nghỉ

K35dE|14/12/2016||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

14/12

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K35dE|15/12/2016|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

15/12

Nghỉ

K35dE|16/12/2016||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

16/12

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K35dE|17/12/2016|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

17/12

Nghỉ

K35dE|18/12/2016|||||

18/12

-

6

K35dE|19/12/2016||Phòng chống rửa tiền|18:00|P.305|131 Cô Bắc

19/12

18:00

MG+QLS+DG

Phòng chống rửa tiền

131 - P.305

K35dE|20/12/2016|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

20/12

Nghỉ

K35dE|21/12/2016||Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

21/12

18:00

MG+QLS+DG

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K35dE|22/12/2016|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

22/12

Nghỉ

K35dE|23/12/2016|||||

23/12

-

K35dE|24/12/2016|||||

24/12

-

K35dE|25/12/2016|||||

25/12

-

7

K35dE|26/12/2016|||||

26/12

-

K35dE|27/12/2016|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

27/12

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K35dE|28/12/2016|||||

28/12

-

K35dE|29/12/2016|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

29/12

Nghỉ

K35dE|30/12/2016|Môi giới|Nộp BCTT|18:00|Văn phòng|131 Cô Bắc

30/12

18:00

MG

Nộp BCTT

131 - Văn phòng

K35dE|31/12/2016|||||

31/12

-

K35dE|01/01/2017|||||

01/01

-

8

K35dE|02/01/2017|||||

02/01

-

K35dE|03/01/2017|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

03/01

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K35dE|04/01/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

04/01

Nghỉ

K35dE|05/01/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

05/01

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K35dE|06/01/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

06/01

Nghỉ

K35dE|07/01/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

07/01

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K35dE|08/01/2017|||||

08/01

-

9

K35dE|09/01/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

09/01

Nghỉ

K35dE|10/01/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

10/01

Nghỉ

K35dE|11/01/2017|||||

11/01

-

K35dE|12/01/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

12/01

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K35dE|13/01/2017|Nghỉ|-|18:00|Văn phòng|131 Cô Bắc

13/01

Nghỉ

K35dE|14/01/2017|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

14/01

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K35dE|15/01/2017|||||

15/01

-

10

K35dE|16/01/2017|||||

16/01

-

K35dE|17/01/2017|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

17/01

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K35dE|18/01/2017|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

18/01

18:00

QLS

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K35dE|19/01/2017|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Nộp BCTT|18:00|Văn phòng|131 Cô Bắc

19/01

18:00

MG+QLS

Nộp BCTT

131 - Văn phòng

K35dE|20/01/2017|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

20/01

Nghỉ

K35dE|21/01/2017|||||

21/01

-

K35dE|22/01/2017|||||

22/01

-

11

K35dE|23/01/2017|||||

23/01

-

K35dE|24/01/2017|||||

24/01

-

K35dE|25/01/2017|||||

25/01

-

K35dE|26/01/2017|||||

26/01

-

K35dE|27/01/2017|||||

27/01

-

K35dE|28/01/2017|||||

28/01

-

K35dE|29/01/2017|||||

29/01

-

12

K35dE|30/01/2017|||||

30/01

-

K35dE|31/01/2017|||||

31/01

-

K35dE|01/02/2017|||||

01/02

-

K35dE|02/02/2017|||||

02/02

-

K35dE|03/02/2017|||||

03/02

-

K35dE|04/02/2017|||||

04/02

-

K35dE|05/02/2017|||||

05/02

-

Ngày cập nhật: 20/6/2018