Khóa 54IE - Khai giảng ngày 20/02/2019

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 54IE - KHAI GIẢNG NGÀY 20/02/2019

aThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
1

K54IE|18/02/2019|||||

18/02

-

K54IE|19/02/2019|||||

19/02

-

K54IE|20/02/2019||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

20/02

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K54IE|21/02/2019|||||

21/02

-

K54IE|22/02/2019||Pháp luật KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

22/02

18:00

MG+QLS+DG

Pháp luật KD BÐS

131 - P.305

K54IE|23/02/2019|||||

23/02

-

K54IE|24/02/2019|||||

24/02

-

2

K54IE|25/02/2019||Phòng chống rửa tiền|18:00|P.305|131 Cô Bắc

25/02

18:00

MG+QLS+DG

Phòng chống rửa tiền

131 - P.305

K54IE|26/02/2019|||||

26/02

-

K54IE|27/02/2019||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

27/02

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K54IE|28/02/2019|||||

28/02

-

K54IE|01/03/2019||Thị trường BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

01/03

18:00

MG+QLS+DG

Thị trường BÐS

131 - P.305

K54IE|02/03/2019|||||

02/03

-

K54IE|03/03/2019|||||

03/03

-

3

K54IE|04/03/2019||Ðầu tư KD BÐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

04/03

18:00

MG+QLS+DG

Ðầu tư KD BÐS

131 - P.305

K54IE|05/03/2019|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

05/03

Nghỉ

K54IE|06/03/2019|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

06/03

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K54IE|07/03/2019|Khoa học phong thủy trong kinh doanh bất động sản|Phong thủy cơ bản|18:00|P.305|131 Cô Bắc

07/03

18:00

PT

Phong thủy cơ bản

131 - P.305

K54IE|08/03/2019|Môi giới|Tổng quan môi giới|18:00|P.305|131 Cô Bắc

08/03

18:00

MG

Tổng quan môi giới

131 - P.305

K54IE|09/03/2019|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

09/03

Nghỉ

K54IE|10/03/2019|||||

10/03

-

4

K54IE|11/03/2019|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

11/03

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K54IE|12/03/2019|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

12/03

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K54IE|13/03/2019|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quy trình MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

13/03

18:00

MG+QLS

Quy trình MG

131 - P.305

K54IE|14/03/2019|Khoa học phong thủy trong kinh doanh bất động sản|Phong thủy cơ bản|18:00|P.305|131 Cô Bắc

14/03

18:00

PT

Phong thủy cơ bản

131 - P.305

K54IE|15/03/2019|Nghỉ|-|18:00|P.305|131 Cô Bắc

15/03

Nghỉ

K54IE|16/03/2019|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

16/03

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K54IE|17/03/2019|||||

17/03

-

5

K54IE|18/03/2019|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

18/03

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K54IE|19/03/2019|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

19/03

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K54IE|20/03/2019|Môi giới + Quản lý điều hành sàn giao dịch|Kỹ năng MG|18:00|P.305|131 Cô Bắc

20/03

18:00

MG+QLS

Kỹ năng MG

131 - P.305

K54IE|21/03/2019|Khoa học phong thủy trong kinh doanh bất động sản|Phong thủy cơ bản|18:00|P.305|131 Cô Bắc

21/03

18:00

PT

Phong thủy cơ bản

131 - P.305

K54IE|22/03/2019|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

22/03

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K54IE|23/03/2019|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

23/03

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K54IE|24/03/2019|||||

24/03

-

6

K54IE|25/03/2019|Quản lý điều hành sàn giao dịch|Quản lý ÐH sàn|18:00|P.305|131 Cô Bắc

25/03

18:00

QLS

Quản lý ÐH sàn

131 - P.305

K54IE|26/03/2019|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

26/03

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K54IE|27/03/2019||HD BC + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

27/03

18:00

KTCS+MG+QLS

HD BC + Kiểm tra

131 - P.305

K54IE|28/03/2019|Định giá|Định giá BĐS|18:00|P.305|131 Cô Bắc

28/03

18:00

ĐG

Định giá BĐS

131 - P.305

K54IE|29/03/2019|||||

29/03

-

K54IE|30/03/2019|||||

30/03

-

K54IE|31/03/2019|||||

31/03

-

7

K54IE|01/04/2019|||||

01/04

-

K54IE|02/04/2019|Định giá|Ôn tập + Kiểm tra|18:00|P.305|131 Cô Bắc

02/04

18:00

ĐG

Ôn tập + Kiểm tra

131 - P.305

K54IE|03/04/2019|||||

03/04

-

K54IE|04/04/2019|||||

04/04

-

K54IE|05/04/2019|||||

05/04

-

K54IE|06/04/2019|||||

06/04

-

K54IE|07/04/2019|||||

07/04

-

8

K54IE|08/04/2019|||||

08/04

-

K54IE|09/04/2019|||||

09/04

-

K54IE|10/04/2019|||||

10/04

-

K54IE|11/04/2019|||||

11/04

-

K54IE|12/04/2019|||||

12/04

-

K54IE|13/04/2019|||||

13/04

-

K54IE|14/04/2019|||||

14/04

-

9

K54IE|15/04/2019|||||

15/04

-

K54IE|16/04/2019|||||

16/04

-

K54IE|17/04/2019|||||

17/04

-

K54IE|18/04/2019|||||

18/04

-

K54IE|19/04/2019|||||

19/04

-

K54IE|20/04/2019|||||

20/04

-

K54IE|21/04/2019|||||

21/04

-

Ngày cập nhật: 10/5/2021